Kostel sv. Jana Nepomuckého ve Větřní

 

 

Hans FoschumHans Foschum

 

 

 

 

 

 

 

 

V roce 1850 byla ve Větřní postavena malá kaple, zasvěcená svatému Janu Nepomuckému. V kapli byli několikrát v roce slouženy mše svaté kněžími z Českého Krumlova. Současně s rozvojem papírny firmy Spiro se zvyšoval i počet obyvatel Větřní, převážně římskokatolického náboženství. 16. 12. 1930 obecní rada dává svůj zásadní souhlas ke stavbě kostela ve Větřní a k příslušným přípravným pracím. Z podnětu továrníka Hanse Spiro v roce 1931 obecní zastupitelstvo rozhodlo postavit farní kostel s farou a zasvětit jej sv. Janu Nepomuckému. Proto byla ustanovena komise pro stavbu kostela ve Větřní.

 Základní kámen kostela byl posvěcen 11. října 1936. Kostel byl vystavěn za dva roky podle plánů architekta Ing. Foschuma stavební společností Ing. Fischera a stavitelem Janem Stepanem.

Po položení základního kamene 11. října 1936 se ihned začalo se stavbou a do začátku zimního počasí byla hotova hrubá stavba fary a položeny základy kostela. Na jaře r. 1938 začalo zařizování kostela.

Těsně před vysvěcením kostela 3. července bylo všechno připraveno k přejímce - technicky a materiálně správně provedeno a vybaveno zařízením. Náklady na stavbu kostela činily 1, 700. 000,- Kč, největší část byla hrazena firmou Spiro.

 

Dne 5. září 1937  Slavnostní svěcení zvonů

Hans Foschum

Pozvánka ke svěcení zvonů kostela ve Větřní

Zvony byly dodány ze slévarny Rudolfa Pernera ze Suchého Vrbného u Českých Budějovic. V 9. hodin se dostavil v zastoupení diecézního biskupa z Českých Budějovic prelát Dr. Jan Praschl a další kněží. Po mši svaté pronesl prelát Dr. Praschl projev k hostům, dále vysvětlil jmenovitý význam a symbol jednotlivých zvonů. V 18. hodin za slavnostní asistence se konala poslední požehnání a slavnostní Te Deum. K večerní modlitbě zazvonily překrásně vyladěné zvony poprvé.

 

Dne 3. července 1938 - Slavnost svěcení kostela

Hans Foschum

Kostel byl vysvěcen pražským světícím biskupem Dr. Janem Remigerem. který vykonal svěcení z pověření českobudějovického biskupa Šimona Barty.

Kostel byl vystavěn podle plánů Ing. arch. Jana Foschuma v letech 1936 - 38 stavební společností Ing. Karla Fischera a stavitele Jana Stepana.

Ve Větřní se nacházely dvě skupiny: usazené rolnictví - a průmysl. Proto nebylo jednoduché navrhnout plán kostela, který by byl přizpůsoben svéráznosti krajiny, mnohostannosti obyvatelstva a jejich zaměstnání. Rolnický základ obyvatelstva zřejmě požadoval široký pohodlný rolnický kostel starší tradice, průmysl kostel technický střízlivý. V úvahu přicházela jen jedna střední cesta: účlný půdorys, jednoduchá fasáda a dobré začlenění do krajiny.

Kostel jako nejvýhodnější byla spočítána basilikální forma s jednou střední lodí a dvěma postanními loděmi.

velikost střední lodě:       délka:            24 m

                                          vnitřní šířka:  10,8m    (odpovídá velikostem prostoru obvyklým na Šumavě)

postranní lodě:                vnitřní šířka:    3,6 m

kostel:                               vnější délka:    33 m

                                          vnější šířka:   20 m                         

Tím se získala značná velikost, která však byla cenově levnější než stejně velký jednolodní kostel. V kostele bylo 176 míst k sezení a 900 míst ke stání.

Na jižní straně se nachází věž - a ve všech podlažích zde vznikly ještě další prostory ( v přízemí sakristie, dále depozitář, komora hodin a prostor zvonice 9 m vysoký nabízející možnost zavěsit zvony jednotlivě nad sebou. Naproti tomu působí štít a věž vertikálně - a přechodem věže ze čtyřúhelníku na osmiúhelník, dlouhými štěrbinovitými okny zvonice a ukončení cibulovou věží se tento kontrast silně zdůrazňuje a působí horizontální spodní stavbou a polohou věže na kostelním návrší a o to impozantněji.

Výklenek kaple - na severní straně - s nouzovým východem a příchodem na kazatelnu.

 

Strop kostela:

Protože strop měl být odolný proti ohni, přicházel v úvahu pouze strop betonový. Betonové vazníky byly tvarovány polokruhovitě a daly kostelu zvláštní charakter. Tento charakter byl uplatněn i ve fasádě boční lodě proti střední lodi, triumfální oblouk a všechna okna byla ukončena kruhovitě. Stejně tak i presbytář byl uzavřen polokruhem. Při výšce římsy 10 m má kostel vnitřní výšku 12,35 m.

 

Prostor před kostelem:

Před kostelem bylo hezky zřízeno vydlážděné prostranství. Kostel je obrácen proti východu, souběžně se silnicí Náhodou se při tom stalo, že se mohla znovu zachovat stará tradice - kdy osa kostela je orientována k východu slunce v den patrona kostela sv. Jana Nepomuckého.

V příčné ose je postavena fara, zvenčí přizpůsovena kostelu.

 

Kostel z pohledu liturgie:

 

Obrazy na dveřích do kostela

Hlavní vchod - na dveřích znázorněni čtyři evangelisté: zleva: sv. Matouš (symbol člověka), sv. Marek (lev), sv. Lukáš (býk), a sv. Jan (orel).

 

Severní vchod (směr k faře) - zde se nachází začátek stupňovitých modliteb (podle liturgie před koncilem): "Přistoupím k oltáři Božímu. Před Boha, který mě od mládí naplňuje radostí." Na této bráně je současně představen starozákonní předobraz oběťi na kříži - měděným hadem a samotná oběť na kříži - křížem a hřeby.

 

Jižní vchod (směr k silnici) - zde je uveden výrok, který se modlí při mytí rukou: "Miluji krásu tvému domu." Zobrazením trnové koruny, královského trůnu a zeměkoule poukazuje na to, že Kristus je náš Spasitel, náš Pán a Král. Velikost Boží se symbolizuje třemi prstenci, které znázorňují nejsvětější Trojici. 

 

 

Hlavní oltář:

Stavební řešení a velmi dobré prosvětlení presbytáře bylo směřováno k tomu, aby pohled věřícího vedl k hlavnímu oltáři. Tento prostor je oddělen od kostelní lodi pomocí stupňovitých schodů a nahoře triumfálním obloukem.

Hlavní oltář je nejposvátnější místo kostela. Je co nejvíce upřednostněn a nese skupinu kříže v nadživotní velikosti. (Pán Ježíš na Kříži a sv. Jan a Panna Maria pod křížem.)

Na přední straně oltářního stolu jsou vyznačeny symboly, které připomínají proměnění chleba  a vína ve sv. Tělo a Krev Ježíše Krista (klasy, ryba, vinná réva, alfa a omega), protože zde se nekrvavým způsobem obnovuje oběť na kříži.

 

Presbytář:

Obětí na kříži Kristus lidi vykoupil, udělal z nich děti Boží a vrátil jim život v Bohu, který dědičným hříchem ztratily. Prostředek, jak lidem tuto milost sdělit jsou svaté svátosti, které jsou znázorněnÿ na sedmi oknech presbytáře - a sice obrazným znázorněním darů, liturgické barvy a symboly:

 

 Svátost

Symbol 

Barva 

 Křest

voda tekoucí ze skály 

bílá 

Biřmování 

Duch sv. v podobě holubice 

červená 

Eucharistie 

obětní beránek 

zelená 

Svátost smíření 

váhy 

fialová 

 Pomazání nemocných

nádoba na olej 

tmavě modrá 

 Kněžství

kalich a štola

červená 

 Manželství

 vzájemně spojené prsteny

modrá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pod presbytářem dále byly opraveny místnosti, které byly ve velmi špatném stavu. Jedna místnost je vysvěcena jako kaple sv. Vojtěcha - (sobota 16. prosince 2002 ji vysvětil Msgre. Antonín Liška, biskup českobudějovický). A druhá místnost se využívá jako společenská místnost. Nyní se zde nachází i malá knihovna.

 

Kazatelna:

Na kazatelně je vyjádřen symbol dobrého pastýře a Ducha svatého - protože nám kněz zprostředkovává pravdu jako pastýř a učitel.

 

 

Velká okna v hlavní lodi - postavy apoštolů:

(Uvedeny směrem od oltáře Panny Marie ke vchodu, a od vchodu směrem k oltáři sv. Josefa)

Jméno

Atribut

Význam Atributu

sv. Petr (Šimon)

-klíče

"klíče od nebeského království"

sv. Filip

- rybářská síť

-drak u nohou

- byl povoláním rybář

 

-snad poukaz na legendární vyhnání draka

sv. Jan

-kalich

-symbolizuje pokus o otravu

sv. Šimon (Horlivec)

-pila

-podstoupil mučednickou smrt, podle jedné z tradic byl rozřezán pilou

sv. Juda Tadeáš (Juda Jakubův)

-kyj

-obraz s Kristovou tváří v ruce

- zemřel mučenickou smrtí, uvádí se, že byl utlučen kyjem

sv. Matouš

-sekera v ruce

-charakterizuje mučednickou smrt

sv. Jakub St. (syn Zebedeův)

-hůl a měšec

-jako poutník s holí a měšcem

sv. Bartoloměj

(Natanael)

-nůž v ruce

-voda ze skály

-(nůž na sdírání kůže):zemřel mučednickou smrtí - z živého těla mu stáhli kůži a pak ho ukřižovali

sv. Ondřej

-kříž ve tvaru X

-umřel mučednickou smrtí - na šikmém kříži

sv. Tomáš

-kniha s křížem

-úhelník

-apoštol

-byl prý stavitelem krále Gundaphara (král v Indii, kterého sv. Tomáš obrátil na víru.

sv. Jakub Ml.

(Jakub Alfeův)

-palma

-kyj

-podle legendy byl shozen ze zdi chrámu a pak kyjem ubit

sv. Pavel

-meč

byl sťat mečem

sv. Michael

 

archanděl

kostel Větřní a sv. Jan Nepomucký

 

Text v okně:

"V roce spásy 1936 byla velkoprůmyslníkem Hansem Spiro podnícena stavba kostela představenstvem obce a obětavým obyvatelstvem zahájena a s Boží pomocí v roce 1938 ukončena. Deo gratias."

sv. Jiří

-drak a kopí

- podle legendy sv. Jiří přislíbil, že draka zabije, pokud se všichni nechají od něho pokřtít.

 

 

 

 

Boční oltáře:

Při pohledu směrem k hlavnímu oltáři:

vlevo - oltář Panny Marie - postranní loď

vpavo - oltář sv. Josefa - postranní loď

vzadu vlevo se nachází oltář Panny Marie Bolestné.

 

 

Křtitelnice:

Tak, jako stojí křest na vstupu k věčnému životu, tak stojí i křtitelnice u vstupu do kostela. Na mřížoví kaple je znázorněn Duch svatý v podobě holubice.

 

Sluneční hodiny - (na věži od hlavní silnice) - s obrazem sv. Kryštofa - připomíná lidem, aby v dobrých i špatných dnech nesli Krista.

 

Barokní varhany: 

Zhotovili jej bratři Riegrové, Jägerndorf. O těchto varhanách se vyjádřil jeden z nejlepších znalců na stavbu varhan v tehdejším Německu, pan Dr. Hanz Klotz Aachel v dopise takto:

"Církevní společenství dostane s Vaší dispozicí vynikající nástroj, který bude odpovídat požadavkům doby."

Je to nástroj, který svým typem silně blíží k ideálu varhan z minulého století.   I. manuál - C - g3, 56 kláves; II. manuál - C - g3, 56 kláves; III. manuál - C - g4, 56 kláves 68 tónů (s pražcem) a pedál G - f1, 30 kláves.

 

kostelní zvony:

 

 

Jméno zvonu

 

Církev vítězná

Zvon Krista Krále

 

Církev bojující

Zvon sv. Jana Nepomuckého

- na něm je umístěn znak obce Větřní a znak jednotlivých stavů, tím je symbolizováno celé farní společenství

 

Zvon Panny Marie

 

 

Zvon sv. Wolfganga a Günther

- jsou patrony dělníků a rolníků. Zároveň jako ochránci Šumavy ukazují jednotu Šumavy s církví

Církev trpící

Zvon sv. Josefa

- je patronem umírajících

pozn.: zde jsou uvedeny zvony tak, jak byly v době svěcení kostela. Později, v době války, byli dva největší zvony strhnuty a zkonfiskovány.

Poslední realizovanou akcí byla instalace nových zvonů do kostela.

V nynější době ve věži je pět zvonů, které nesou tyto názvy:

stávající zvony:

1. Panna Maria Bolestná

2. Matka Boží

3. sv. Josef

 

nově přidané zvony:

4. Volám vás ke svěcení neděle

5. Královno míru, pros za nás.

 

Po celkové instalaci a různých úpravách dne 21. srpna 2003 ve 12°° hodin za účasti pana Dr. Erika Heftera za asistence českokrumlovského vikáře P. Václava Píchy a stavebního technika p. Beneše se zapnul digitální ovládací systém, a zvony se po dobu 10 minut rozezvučely. Bylo to dojimavé, že se dobrá věc podařila a každý z nás děkoval Pánu Bohu za zdařené dílo. Ale přesto největší DÍK patří panu Dr. Hefterovi, který uhradil toto úspěšně podařené dílo.   

 

Digitální ovládací systém je řízen radiočasem a je zapojen na program, že zvony budou zvonit v poledne ve 12°° hod. a večer v 18°° hod. Je to běžný systém užívaný v křesťanských městech a obcích, ke kterým Větřní patří, z dob našich předků, kdy se modlí modlitba - Anděl Páně (Regina caeli) v době velikonoční. Páteční zvonění v 15°° hod. je připomínkou smrti Pána Ježíše. Kromě toho zvony svolávají věřící a ostatní o nedělích a svátcích k bohoslužbám. Zvon umíráček nám oznamuje úmrtí věřícího z naší obce.

**************************************************************************************************************************************************************************************

Přehled duchovních správců v kostele sv. Jana Nepomuckého ve Větřní

v letech 1936 - 2011

 

 

Duchovní správa - Větřní

Výročí posvěcení kostela

 

1938

Fara neobsazena

 

1938 – 1940

Wallner Leopold Jan

 

1940 – 1946

ThDr. Růžička Jan

 

1946 – 1949

Boudal František

 

1949 – 1953

Skřepek Rafael

 

1953 – 1958

Štemberk Pavel

 

1958 – 1968

Vojáček Ladislav

 

1968 – 1986

Vojtěch Vágai

Akolyta

1991 – 1993

 

Jáhen – kaplan

1993 – 23. 2. 2011

 

 

 

 

 

 

 

Hůlek Jan

Akolyta

1993 –

Kalianko Zdeněk

Akolyta

25. 1. 2014 –

 

 

 

spravováno z Českého Krumlova

Soukup Emil

Farář

1974 – 1986

Soukup Emil

Vikář

1986 – 1993

Pícha Václav

dne 28. září 2015 na slavnost sv. Václava byl Mons. Vlastimilem Kročilem jmenován R. D. Václav Pícha prelátem českokrumlovským                        

Vikář

1993 –

 

 

 

kaplani

Švehla Bohuslav

 

1985 – 1986

Zboroň Vendelín

 

1986 – 1990

Bušta Stanislav

 

1990 – 1991

Löffelmann Jan

 

1991 – 1992

Pícha Václav

 

1991 – 1993

Holický Dominik

 

1993 – 1994

Ratynský Mariusz

 

1995

Klimczuk Mariusz

Farní vikář

1. 8. 2005 – 30. 6. 2006

Huječek Ondřej

Farní vikář

1. 9. 2008 – 1. 7. 2012

+ 22. 4. 2015

Klimczuk Mariusz

Farní vikář

1. 7. 2012 – 14. 8. 2016

Žák František                                                                          

Farní vikář                                   

25. 6. 2016 - 

Po založení Spolku sv. Jana Nepomuckého v Eichenau a v návaznosti ve Větřní se podařilo postupně získávat finanční prostředky z příspěvků, darů a podpory německého státu a od roku 1995 do současnosti byla provedena postupná obnova celého kostela. Zahrnuje etapově opravu střechy, rekonstrukci elektroinstalace a vitráží oken, výměnu ventilátoru varhan, opravu fasády, ozvučení kostela, opravu suterénu a zřízení zimní kaple sv. Vojtěcha a společenské místnosti, instalaci darovaných zvonů s digitálním ovládáním, výmalbu kostela, opravu varhan, opravu fary a historické kaple na nádvoří před kostelem. Celkové náklady obnovy činily 3.940.000,- Kč.

K sedmdesátému výročí posvěcení kostela 3. července 2008 se uskutečnila mše svatá (hlavním celebrantem byl generální vikář Jan Baxant, nynější biskup litoměřický).

Veliký dík patří především všem dárcům a angažovaným účatníkům obnovy našeho kostela.