Fotografování v kostele

01.04.2011 12:02

 

Fotografování v kostele

při liturgických akcích

 

 

 

Jestliže si někdo přeje zachytit významné okamžiky svého života nebo života svých blízkých, je potřeba autory fotografií či video snímků upozornit na specifika liturgického obřadu v kostele.

 

Dovolte proto několik rad, jak se v liturgickém prostoru a při liturgii pohybovat, kdy fotografovat a kdy ne. (Mějme přitom pro lepší představu na mysli srovnání například s divadelním přestavením).

 

1.    Liturgický prostor kostela je pro věřící posvátným místem. Vyjadřují to uctivým, tichým chováním a náležitým společenským oblečením. Podobný postoj včetně oblečení má být vlastní i fotografovi, neboť se v danou chvíli stává součásti liturgického shromáždění. Má eliminovat hlučné projevy, k čemuž patří i vypnutí mobilu!

2.    V kostele je zvláštní prostor, nazývaný kněžiště – prostor pro kněze a ministranty kolem oltáře, kam fotograf nemá přístup (asi jako na jeviště divadla).

3.    Hlavní je liturgický obřad a nikoliv fotograf. Měl by být tedy co nejméně nápadný, aby nerušil soustředění na liturgickém dění. Každý účastník ocení, že nebyl rušen pohybem fotografa, že mu nezabraňuje v pohledu na oltář a na dění obřadu, který právě probíhá.

4.    K obecným zásadám by mělo patřit:

-         představit se knězi před obřadem, oznámit mu skutečnost fotografování a seznámit se přitom s průběhem obřadu

-         dbát pokynů kněze nebo zodpovědného pořadatele

-         zaujímat takový postoj, který nepřekáží výkonu liturgického obřadu

-         fotografovat spíše ze stran a také pohyb kostelem omezit na minimum a spíše po stranách

5.    Vhodné okamžiky pro fotografování a natáčení jsou:

-       při příchodu k oltáři a během úvodních okamžiků mše svaté (uvítání apod.)

-       v době, kdy se v kostele zpívá píseň – při ní je činnost fotografa nejméně rušivá

-       přinášení darů chleba a vína k oltáři

-       speciální úkony obřadu, např. mazání olejem, kropení a okuřování žehnaných předmětů (je dobré si tyto nejlépe ujasnit před samotným obřadem)

-       při modlitbě Otčenáš

-       při závěrečných obřadech, při požehnání

6.    Chvíle obřadu, které jsou zvláště citlivé na rušivé vlivy, jsou tyto:

-       čtení Písma svatého (z Bible); o slavnostech bývají tři čtení a patří k nim také zpěv žalmu po
1. čtení, který je také slovem Písma svatého; pokud je focena osoba lektora, který přichází číst, je potřeba ji zachytit hned na začátku nebo po skončení čtení

-       kázání neboli promluva; kazatel se těžko soustředí na myšlenky, když je rušen pohybem a záblesky fotoaparátu; platí zde rada jako u lektora čtení

-       ústřední okamžik mše svaté – když věřící v tichu klečí a kněz pozdvihuje hostii a kalich

-       okamžik, kdy podává kněz svaté přijímání. Pro věřícího je to chvíle příliš intimní.

7. Prosíme také nezveřejňovat fotografie památkově chráněných předmětů na internetu apod. s ohledem na jejich možné zcizení.