Základy o víře

22.02.2011 19:08

Svátosti

1)    křest

2)    biřmování

3)    eucharistie    =    svátost oltářní    =    Nejsvětější svátost

4)    svátost pokání    =    svatá zpověď    =    svátost smíření

5)    pomazání nemocných

6)    kněžství

7)    manželství

 

Sedm hlavních hříchů

1)    pýcha

2)    lakomství

3)    smilstvo

4)    závist

5)    nestřídmost

6)    hněv

7)    lenost

 

Ctnosti

- Božské cnosti

1)    víra

2)    naděje

3)    láska

 

Základní ctnosti - přirozené ctnosti    =    kardinální ctnosti

1)    moudrost

2)    spravedlnost

3)    statečnost

4)    mírnost    -    umírněnost    -    prozíravost

 

Skutky milosrdenství

Sedm skutků duchovního milosrdenství

1)    radit pochybujícím

2)    poučovat nevědomé

3)    napomínat hříšníky

4)    utěšovat zarmoucené

5)    odpouštět urážky

6)    trpělivě snášet obtížné

7)    modlit se za živé i zemřelé

 

Sedm sktuků tělesného milosrdenství

1)    sytit hladové

2)    dávat bližním

3)    odívat nahé

4)    ujímat se pocestných

5)    navštěvovat nemocné

6)    navštěvovat vězně

7)    pohřbívat zemřelé

 

Evangelijní rady

1)    čistota

2)    chudoba

3)    poslušnost

 

Šestero základních pravd

1)    je jeden Bůh

2)    Bůh je ve třech osobách: Otec, Syn a Duch svatý

3)    Druhá božská osoba Syn, sestoupil z nebe, stal se člověkem a svou smrtí na kříži nás vykoupil  a navěky spasil

4)    Bůh je nekonečně spravedlivý. Odměňuje dobro a zlo trestá

5)    lidská duše je nesmrtelná

6)    milost Boží je ke spáse nevyhnutelně zapotřebí

 

Patero církevních přikázánní

 

 1)